Condicions del Servei

Quan es realitzi una reserva d’un allotjament entraran en vigor les següents condicions generals que regiran el contracte de lloguer vacacional entre Vostè (en endavant, L’Hoste) i la propietat de la finca arrendada, amb la intermediació i representació de Bones Vacances (en endavant “BV”).
Si vostè no està d’acord amb aquestes condicions, una vegada llegides i compreses, li demanem que s’abstingui d’utilitzar els serveis oferts en aquesta web o la utilització dels serveis oferts que impliquin l’acceptació de les condicions descrites a continuació.
“BV” es reserva el dret a canviar o modificar la informació subministrada en aquesta web en qualsevol moment.

1-Preus

Els preus publicats a la web de “BV” www.bonesvacances.com són per setmana, allotjament i temporada, a no ser que s’especifiqui el contrari. Aquests preus inclouen la llum, l’aigua i el gas durant l’esmentat període. En cas contrari, quedarà especificat en el contracte (document de reserva) facilitat per “BV”. Els llençols, tovalloles i la neteja final poden o no estar inclosos en el preu, depenent de l’allotjament. Aquesta informació és troba detallada a la fitxa de l’allotjament escollit i/o al document de reserva. Pel cas que hi hagi informacions contradictòries prevaldrà la informació detallada al document de reserva. Qualsevol despesa i/o servei addicional (com per exemple, trones i llits per infants, kits extres de tovalloles i llençols, etc.) s’hauran de demanar en el moment d’efectuar la reserva de l’allotjament i seran cobrats a part, segons es detallarà al document de reserva.

2-Reserves i forma de pagament

Les reserves es poden fer per internet, per correu electrònic, per telèfon o directament a les nostres oficines. Una vegada realitzada la reserva, rebrà una confirmació per correu electrònic amb la màxima brevetat possible en forma de document de reserva.
Els pagaments es poden fer per transferència bancaria, targeta de crèdit o PayPal. L’ús d’algun dels mètodes de pagament pot significar el cobrament d’un recàrrec.
Com a concepte del pagament indiqui, en qualsevol cas, el nom complert de l’Hoste i les dates de l’estada i/o nom de l’allotjament.

3-Una vegada feta la reserva:
Rebuda la confirmació per part de “BV”, haurà de realitzar el pagament de l’allotjament reservat en la forma i terminis que s’indiquen a continuació:
1) En el cas de formalitzar la seva reserva amb vint-i-un (21) dies naturals d’antelació a la data d’inici del lloguer vacacional, caldrà fer el pagament del 30% de l’import total de la reserva en el termini de quaranta vuit hores (48h) des de la data de confirmació per part de “BV”. “BV” es reserva el dret d’anul·lació de la reserva si en el termini d’aquestes quaranta vuit hores (48h) no s’ha realitzat el pagament corresponent.
El 70% del pagament restant es realitzarà, com a màxim, vint-i-un (21) dies naturals abans de la data d’inici del lloguer vacacional. Si passat aquest termini no ha realitzat el pagament corresponent “BV” es reserva el dret d’anul·lació de la reserva i l’Hoste no tindrà dret al reemborsament dels imports ja pagats.
2) En el cas que la reserva es formalitzi amb una antelació inferior a vint-i-un (21) dies naturals a la data d’inici del lloguer vacacional, s’haurà de realitzar el pagament de l’import íntegre de la reserva en el termini de quaranta vuit hores (48h) des de la data de confirmació per part de “BV”.

Una vegada complerts tots els pagaments esmentats, rebrà la documentació que confirma el pagament de l’allotjament i que caldrà presentar a la persona encarregada de donar-los la benvinguda a l’inici del lloguer vacacional.

4-Entrades i Sortides/ Check-in Check-Out

Les estades són de mínim set (7) dies,  a no ser que s’indiqui específicament el contrari. L’entrada i sortida a l’allotjament serà els dissabtes, en temporada alta,a no ser que s’indiqui el contrari i flexible la resta de l’any, segons disponibilitat.
L’hora d’arribada (check in) serà entre les 16:00h i les 20:00h i la de sortida (check out) abans de les 11:00h del matí.

En el moment de realitzar el check in, “BV” farà entrega de les claus de l’allotjament.
Si l’Hoste no pot arribar o marxar a l’hora o al dia establerts ho haurà de comunicar a “BV” per tal de buscar un altre dia i hora per fer l’entrega de les claus, sempre que sigui possible.
Hi haurà un rec`rrec en le ssegüents situacions:

Checkins entre 20:00h i 22:00h: 30 €.
Checkins entre 22:00h i 00:00h: 50 €.
Checkins entre 00:00h i 16:00h: NO es fan checkins

Les sortides realitzades abans de les 08:00h, amb la necessària presencia d’un membre del “BV”, tindran un recàrrec de 30 €.

En cas que l’Hoste no pugui ocupar l’allotjament el dia i l’hora convinguts per causes alienes a “BV” (retràs de companyies aèries, motius personals, etc), “BV” no realitzarà cap reemborsament, aplicant la política d’anul·lació prevista a la clàusula següent.

5-Política d’anul·lacions

L’Hoste té el dret de cancel·lar la reserva fent-se càrrec de les despeses següents:
• 30% del total de la reserva si l’anul·lació es produeix entre la data de realització de la reserva i 22 dies naturals abans de la data d’inici del lloguer vacacional.
• 100% del total de la reserva si l’anul·lació es produeix 21 dies naturals o menys a la data d’inici del lloguer vacacional.

6-Número i identitat dels hostes

Les persones que podran allotjar-se a l’habitatge vacacional són únicament aquelles que apareixen al document de reserva, nens i nadons inclosos i/o que s’hagin comunicat amb posterioritat per escrit a “BV”, amb una antelació mínima de catorze (14) dies naturals a la data d’inici del lloguer. Aquests canvis poden comportar modificacions a les condicions i/o als preus.
Com a norma general, “BV” no acceptarà Hostes que la seva edat mitjana sigui igual o menor a 27 anys.
“BV” es reserva el dret de prohibir l’entrada a aquelles persones que no estiguin especificades en l’esmentada reserva, o no hagin estat prèviament comunicades per l’Hoste, i/o que siguin menors de 27 anys. L’exercici d’aquest dret d’admissió per part de “BV” no generarà cap reemborsament a favor de l’Hoste.

7-Fiança

L’import de la fiança té per objecte cobrir qualsevol dany i/o desperfecte efectuat a l’allotjament per l’Hoste o qualsevol dels seus companys, així com per fer front a qualsevol despesa pendent de pagament.
L’import de la fiança dependrà de l’allotjament reservat. La quantitat exacta es comunicarà a l’Hoste un cop es formalitzi la reserva, amb indicació de les persones que ocuparan l’allotjament, de conformitat amb allò establert a la clàusula sisena anterior.
Pel cas que els Hostes siguin menors de 27 anys o grups de joves igual o superiors a 6 persones, “BV” es reserva el dret de doblar l’import de la fiança.
L’impagament de la fiança serà causa de resolució del contracte de lloguer vacacional, sense que l’Hoste tingui dret a reemborsament de les quantitats ja pagades.
L’Hoste garanteix el pagament de la fiança mitjançant una targeta de crèdit i firmant un formulari en el mateix moment de formalització de la reserva. L’import corresponent a la fiança serà bloquejat 24 hores abans del dia d’entrada i quedarà desbloquejat automàticament, sino hi ha hagut cap incidència, entre 2 i 3 setmanes després.
Una vegada s’hagi arribat a l’allotjament, l’Hoste té 24 hores per comunicar a “BV” per escrit qualsevol desperfecte que pugui trobar-hi. De no ser així, l’esmentat desperfecte serà imputat a l’Hoste.
Quan es faciliti un inventari, és aconsellable que es comprovi que sigui acurat per tal que no pugui atribuir-se a l’Hoste erròniament cap pèrdua o dany. Caldrà informar a “BV” de qualsevol discrepància o anomalia en un termini de 24 hores després de l’arribada; un cop transcorregut aquest període, L’Hoste serà el responsable.
Només s’efectuarà un càrrec a la targeta de crèdit si s’ha produït algun desperfecte o destrossa per part de l’Hoste o els seus acompanyants, així com si ha quedat pendent alguna despesa per pagar.

8-Neteja i normes de conducta

l’Hoste té l’obligació de deixar l’allotjament net i recollit, és a dir, utensilis de cuina, plats, coberts nets i al seu lloc, sense menjar a la nevera, la brossa tirada, ordre en els espais, etc. Si l’Hoste no deixa l’habitatge net i ordenat, “BV” es reserva el dret d’utilitzar la fiança per fer front a les despeses extres de neteja.
L’Hoste s’obliga a respectar l’entorn, els veïns i es farà responsable del comportament de les persones que l’acompanyen. Així mateix, caldrà respectar les normes de les comunitats de veïns on es trobi l’allotjament. Pel cas que l’Hoste i els seus acompanyants no respectin les normes de conducta o es rebin queixes per part d’altres veïns, “BV” es reserva el dret a desallotjar l’allotjament i l’Hoste no tindrà dret a reemborsament de les quantitats ja pagades ni indemnització de cap tipus.

9-Descripció de l’allotjament:

“BV” aplica totes les mesures raonables per tal de garantir que les propietats i els serveis inclosos al nostre lloc web compleixin i mantinguin els estàndards adequats, i fem tots els esforços necessaris per garantir que la descripció, els preus i els detalls facilitats pels Propietaris siguin correctes, estiguin actualitzats i hagin estat transmesos o anunciats adequadament per la nostra part.
Totes les descripcions i dades reproduïdes, en la nostra documentació o facilitada per nosaltres verbalment o mitjançant el correu electrònic, es donen de bona fe i d’acord amb les últimes dades disponibles. No obstant això, es poden produir modificacions, i en ocasions es poden produir petites diferències entre l’allotjament real i la seva descripció, ja que tant “BV” com els Propietaris busquen contínuament la millora dels serveis i les instal·lacions.
“BV” no assumeix cap responsabilitat per les descripcions que puguin incloure dades inexactes, incompletes o enganyoses, o per errors que puguin haver estat facilitats pel Propietari, ni acceptarà cap responsabilitat per qualsevol descripció que pugui incloure dades inexactes, incompletes o enganyoses, o per errors que hagin estat facilitats per nosaltres de manera no intencionada (i no pel Propietari).
Els Propietaris es reserven el dret de realitzar les modificacions a les especificacions de la propietat que es considerin necessàries en funció dels requisits operatius. En interès de la millora continua, els Propietaris es reserven el dret de fer modificacions en el mobiliari, les activitats, els equipaments, les instal·lacions o qualsevol activitat, ja siguin anunciades o estiguin disponibles amb anterioritat, sense avís previ.
“BV” no sempre pot controlar els posibles canvis dels equipaments i/o serveis anunciats si es produeixen amb poca antelació. No obstant això, si tenim coneixement de canvis que puguin afectar a la seva estada, “BV” els comunicarà en la màxima brevetat.
Les distàncies són aproximades. Els horaris són aproximats i es basen en el temps de conducció, no de distància a peu, a no ser que s’indiqui especificament el contrai.

10-Piscines:

És possible que les piscines no estiguin disponibles durant tot l’any. Si el període de lloguer es produeix fora dels mesos de juny, juliol, agost o setembre, consulteu la disponibilitat de la piscina. “BV” no assumirà cap responsabilitat per la baixa temperatura de l’aigua en cap període.
Cal recordar que les piscines presenten una sèrie de riscos inherents. Quan s’hagi arribat a la propietat, cal familiaritzar-se amb la ubicació, la disposició i la profunditat de la piscina de la propietat. Cal observar qualsevol senyal visible d’advertència de la piscina, marques de profunditat i altres instruccions d’ús. Els menors d’edat hauran d’anar acompanyats en tot moment pels voltants d’una piscina.
LES PISCINES S’UTILITZEN SOTA LA RESPONSABILITAT DE L’USUARI I ELS MENORS D’EDAT HAN D’ESTAR VIGILATS ADEQUADAMENT. Bones Vacances no es farà responsable de cap accident que es pugui produir en una piscina.

11-Taxa Turística i comunicació a les autoritats pertinents:

La Generalitat de Catalunya imposa el pagament d’una taxa turística per aquells que realitzin estades en establiments turístics. Aquesta taxa obliga a les persones majors de 17 anys (incloses) a abonar la quantitat de 0,45 € + IVA/persona/nit fins a un màxim de 7 nits. Si l’estada és a Barcelona ciutat l’import és de 0,65€ + IVA/persona/nit. (Llei 5/2012 de 20 de març).
Aquesta taxa no està inclosa al preu de l’allotjament i caldrà abonar-la mitjançant un dels mètodes de pagament indicats al punt 2, abans de l’estada.
Així mateix és d’obligació per part de l’Hoste facilitar les seves dades personals al “BV” que seran traslladades ales autoritats pertinents tal i com obliga l’article 12 de la Llei orgànica 1/1992, de de 21 de febrer i l’Ordre IRP/352/2009, de 3 de juliol.

12-Protecció de dades.

De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades, les dades de l’Hoste seran incorporades a un fitxer degudament registrat a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, propietat i responsabilitat de “BV”. La recollida de dades té com a finalitat la prestació dels serveis professionals que s’encarreguin a “BV” qui, així mateix, queda autoritzada a enviar, inclòs via electrònica, qualsevol tipus d’informació comercial que consideri d’interès de l’Hoste. En qualsevol moment, l’Hoste podrà exercitar els drets d’accés, rectificació o cancel·lació i oposició previstos a l’esmentada llei, mitjançant l’enviament d’una carta certificada al domicili social de “BV”.

13-Jurisdicció i Llei aplicables.

Les parts, amb renúncia al seu fòrum propi, se sotmeten expressament als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona. Les relacions comercials i les accions que es puguin derivar del present contracte es regiran exclusivament per les lleis espanyoles.